Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie jednorazowych pożyczek od państwa dla zakładów pracy chronionej (sygn. akt U 7/06) z dnia 2006-10-13.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/542175/06/X/111 RZ
Data sprawy:
2006-10-13
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie jednorazowych pożyczek od państwa dla zakładów pracy chronionej (sygn. akt U 7/06).

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie niezgodności § 20 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.06.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z art. 32 ust. 1 pkt 3 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, prowadzący zakład pracy chronionej może na wniosek otrzymać, dla tego zakładu, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jednorazową pożyczkę w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych. Zaskarżony przepis rozporządzenia przewiduje, że pracodawca może uzyskać ze środków PFRON pożyczkę, jeżeli posiada status zakładu pracy chronionej przez okres co najmniej 3 lat. Przepis ten ogranicza więc w istotny sposób krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o pożyczkę ze środków PFRON, wprowadzając nieznany ustawie wymóg posiadania przez pracodawcę statusu zakładu pracy chronionej przez okres co najmniej 3 lat.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-07-31
Opis odpowiedzi:Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 12.07.2007 r., sygn. akt U 7/06).