Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad zatrzymywania osób podejrzanych na podstawie zarządzenia prokuratora (sygn. akt K 34/06) z dnia 2006-10-23.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/540881/06/II/2007 RZ
Data sprawy:
2006-10-23
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad zatrzymywania osób podejrzanych na podstawie zarządzenia prokuratora (sygn. akt K 34/06).

Na tle badanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich spraw dotyczących zarządzania przez prokuraturę zatrzymania osób podejrzanych ujawnił się problem zgodności z Konstytucją art. 247 § 1 k.p.k. Zgodnie z tym przepisem, prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej. W tym celu wolno zarządzić przeszukanie. Przepis ten nie chroni jednostki przed arbitralnością władzy, gdyż przyczyny pozbawienia (ograniczenia wolności) nie zostały wyraźnie określone w ustawie, oraz narusza konstytucyjny zakaz nadmiernej ingerencji w sferę wolności osobistej. Ustawodawca nie stworzył również skutecznego mechanizmu kontroli legalności zatrzymania w trybie art. 247 § 1 k.p.k. Chociaż zatrzymany ma prawo złożyć zażalenie do sądu, to jednak w ustawie brak w omawianym zakresie jakichkolwiek normatywnych wskazówek dla sądu do czynienia ustaleń w zakresie zasadności bądź bezzasadności zatrzymania. Dla porównania, zatrzymanie osoby podejrzanej przez Policję może nastąpić, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości (art. 244 § 1 k.p.k.).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: