Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie funduszu pomocy postpenitencjarnej z dnia 2004-05-04.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/467997/04/VII/709 RZ
Data sprawy:
2004-05-04
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół do spraw Wykonywania Kar
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie funduszu pomocy postpenitencjarnej.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o stwierdzenie, że art. 45 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23.04.2004 r. w zakresie, w jakim zobowiązuje do dokonywania wpłat do budżetu państwa w wysokości 40 % planowanych wpływów na fundusz pomocy postpenitencjarnej, o którym mowa w art. 43 ustawy z dnia 6.06.1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, jest niezgodny z art. 41 ust. 4, art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 67 ust. 2 Konstytucji RP. W zaskarżonym przepisie przyjęto, że ze środków specjalnych gromadzonych na podstawie odrębnych ustaw przez państwowe jednostki budżetowe, z wyjątkiem środków specjalnych ujętych w częściach budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie oraz minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu, dokonuje się wpłaty do budżetu państwa w wysokości 40 % planowanych wpływów. Fundusz pomocy postpenitencjarnej został uznany - wbrew opiniom ekspertów sejmowych - za środek specjalny w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W rzeczywistości stanowi on przymusowo ściąganą składkę od skazanych na świadczenie pomocy postpenitencjarnej. Ze środków funduszu pomocy postpenitencjarnej udziela się pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom. Realizacja na podstawie zaskarżonego przepisu wpłat do budżetu państwa poważnie uszczupli środki funduszu pomocy postpenitencjarnej i ograniczy możliwości właściwego przygotowania skazanych do życia na wolności. Spowoduje to pozostawienie tysięcy osób w ubóstwie i zwiększy ryzyko powrotu do przestępstwa części byłych skazanych. Przewiduje się, że w 2004 r. z około 7,5 mln zł wpływów na fundusz, aż 3 mln zł będą odprowadzone do budżetu państwa, zaś średnia wartość świadczenia otrzymywanego przez skazanego w chwili wyjścia z zakładu karnego, razem z pomocą udzieloną jego rodzinie, będzie wynosiła około 24 zł.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2004-12-21
Opis odpowiedzi:


Wniosek oddalony (wyrok z dnia 13.12.2004 r., sygn. akt K 20/04).