Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie właściwej formy zmiany warunków pracy i płacy nauczycieli mianowanych z dnia 2006-11-20.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/536421/06/VIII/812 RZ
Data sprawy:
2006-11-20
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie właściwej formy zmiany warunków pracy i płacy nauczycieli mianowanych.

Z treści korespondencji napływającej do Biura Rzecznika wynika, że dyrektorzy szkół mają problemy ze stosowaniem właściwej formy informowania nauczycieli o zmianie warunków zawartych z nimi wcześniej stosunków pracy. Od 1.09.2006 r. liczna grupa nauczycieli otrzymała niższe niż dotychczas uposażenia. W grupie tej znaleźli się także nauczyciele mianowani. W przypadku zmiany warunków pracy lub płacy nauczycielom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nie określony pracodawcy - dyrektorzy szkół zawierali w tej kwestii pisemne porozumienia bądź wręczali wypowiedzenia zmieniające. Wypowiedzenia te nie zawsze miały właściwą treść np. brak było w nich pouczenia o przysługujących nauczycielowi prawach (możliwości niewyrażenia zgody na zmianę warunków płacy lub możliwości odwołania się do sądu pracy).

W uchwale z dnia 8.04.1998 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że właściwą formą jest stosowanie wobec nauczycieli mianowanych uprzedzenia ze strony pracodawcy z zachowaniem okresów równych okresowi wypowiedzenia. Karta Nauczyciela nie przewiduje jednak tego trybu. Zdaniem Rzecznika należałoby uregulować tę kwestię w przepisach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: