Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie monopolu przedsiębiorstwa państwowego w zakresie sporządzania planów urządzenia lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych (sygn. akt K 29/06) z dnia 2006-08-21.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/522854/06/VI/6010 RZ
Data sprawy:
2006-08-21
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie monopolu przedsiębiorstwa państwowego w zakresie sporządzania planów urządzenia lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych (sygn. akt K 29/06).

Wykonywanie planów urządzenia lasów nie będących w zarządzie Lasów Państwowych wymaga uzyskania zezwolenia, które wydaje minister właściwy ds. środowiska. Z art. 21a ust. 1 pkt 4 ustawy o lasach wynika natomiast, że wykonywanie prac z zakresu sporządzania planów urządzenia lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych powierza się przedsiębiorstwu państwowemu pod nazwą Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Ustawodawca ustanowił zatem w tym przepisie na rzecz wskazanego przedsiębiorstwa monopol w zakresie sporządzenia planów urządzenia lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych. Przedsiębiorcy w skargach do Rzecznika Praw Obywatelskich wskazują, iż przyjęte rozwiązanie narusza konstytucyjną wolność działalności gospodarczej. Celem wprowadzonych przepisów było zapewnienie wysokiej jakości sporządzanych planów urządzania lasu. Zdaniem Rzecznika cel ten realizują przepisy regulujące udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie sporządzania planów urządzenia lasu oraz przepisy określające kompetencje ministra do spraw środowiska w sprawie zatwierdzenia planu urządzenia lasu. Pozbawienie podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie sporządzania planów urządzenia lasu możliwości dostępu do rynku usług sporządzania planów urządzenia lasów pozostających w zarządzie Lasów Państwowych ma charakter dyskryminacyjny.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: