Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Najwyższego w sprawie przeprowadzania egzaminów maturalnych przez nauczycieli - egzaminatorów z dnia 2007-01-09.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/531042/06/VIII/812 RZ
Data sprawy:
2007-01-09
Rodzaj sprawy:
pytanie prawne do Sądu Najwyższego (PP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie przeprowadzania egzaminów maturalnych przez nauczycieli - egzaminatorów.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie, poprzez odpowiedź na pytanie: czy przeprowadzanie egzaminów maturalnych przez nauczycieli w charakterze egzaminatorów jest pracą w ramach limitu 40 godzin pracy tygodniowej, o jakim mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela w celu realizacji innych czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, czy też pracą wykonywaną powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela) ?

Nauczyciele etatowi angażowani do egzaminów maturalnych otrzymują jednorazowo dodatki motywacyjne w wysokości wyższej od dotychczasowych. Z niektórymi nauczycielami zawierane są umowy o dzieło, co zdaniem Rzecznika jest nieprawidłową praktyką. Dość liczna grupa egzaminatorów skierowała pozwy do sądów pracy o uznanie ich roszczeń w zakresie wypłaty dodatku za pracę w godzinach ponadwymiarowych. Na tle takich samych stanów faktycznych orzecznictwo sądów jest niejednolite - niektóre sądy oddalają powództwa, inne zaś - uznając powództwa - zasądzają dodatki dla tych nauczycieli za pracę w godzinach ponadwymiarowych. W opinii Rzecznika przekonywającą jest argumentacja sądów uznających pracę przy egzaminach maturalnych jako pracę dydaktyczną, z jednoczesnym prawem do wypłaty dodatku za pracę w godzinach ponadwymiarowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-03-22
Opis odpowiedzi:

Wniosek rozpoznany (uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 22.03.2007 r., sygn. akt III PZP 1/07). Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę: Uczestnictwo nauczyciela w przeprowadzeniu egzaminu maturalnego stanowi realizację zajęć dydaktycznych w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a zatem odpłatną pracę, która może być powierzona w celu realizacji programu nauczania w godzinach ponadwymiarowych (art. 35 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela).