Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystapienie do Ministra Zdrowia w sprawie podstawy prawnej oraz zakresu przedmiotowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.10.2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 2007-01-29.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/546532/06/VIII/813 RZ
Data sprawy:
2007-01-29
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystapienie do Ministra Zdrowia w sprawie podstawy prawnej oraz zakresu przedmiotowego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20.10.2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Rzecznik sygnalizuje, że przepis art. 16 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie zawiera upoważnienia do uregulowania w rozporządzeniu materii wynagrodzenia zasadniczego lekarzy odbywających specjalizację.
Tymczasem wydane na podstawie tego przepisu rozporządzenie Ministra Zdrowia stanowi w § 30 ust. 4, że lekarz, który odbywa specjalizację w ramach rezydentury, otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne ustalane corocznie przez ministra właściwego do spraw zdrowia do dnia 30 marca roku poprzedzającego rok, w którym lekarz rozpoczyna lub odbywa specjalizację, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa GUS w "Monitorze Polskim" w drodze obwieszczenia do dnia 15 stycznia każdego roku, w wysokości nie mniejszej niż 70% tego wynagrodzenia. Rozporządzenie to wykracza zatem poza zakres przedmiotowy upoważnienia ustawowego.
Rzecznik zwrócił się o poinformowanie na temat zamierzeń mających na celu usunięcie zaistniałej nieprawidłowości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: