Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie emerytur pomostowych z dnia 2007-02-19.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/551342/07/III/303 RZ
Data sprawy:
2007-02-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie emerytur pomostowych.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31.12.1948 r. zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, z wyjątkiem ubezpieczonych mających prawo do emerytury na warunkach określonych w art. 32-34, 39, 40, 46, 48-50, 184 oraz w art. 88 Karty Nauczyciela, zostaną ustanowione emerytur pomostowe. Zasady, warunki i tryb ustanowienia emerytur pomostowych miała określić odrębna ustawa. Z końcem 2007 r. wygasają dotychczasowe uprawnienia do wcześniejszych emerytur z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Dalsze przesuwanie terminu wprowadzenia w życie instytucji emerytur pomostowych będzie generować nowe koszty obciążające społeczeństwo.

Emerytury pomostowe powinny być adresowane do konkretnych stanowisk pracy, a nie osób lub zawodów. Kwalifikowanie stanowisk pracy do kategorii szczególnych warunków lub szczególnego charakteru powinno odbywać się wyłącznie na podstawie kryteriów medycznych. Finansowanie kosztu emerytur pomostowych odbywałoby się poza powszechnym systemem emerytalnym poprzez dodatkową składkę. Konieczne jest stworzenie funduszu emerytur pomostowych, do którego trafiałyby składki, inwestowane na rynkach finansowych. Niezależnie od tego włączenia do finansowania systemu pracodawców zatrudniających pracowników w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, konieczne będzie utrzymanie zaangażowania budżetu, w zakresie finansowania zaszłości poprzedniego systemu oraz części kosztu związanej z zatrudnieniem na takich stanowiskach w przedsiębiorstwach należących do sektora publicznego. Emerytury pomostowe byłyby rozwiązaniem przejściowym, a nie docelowym. Rzecznik oczekuje na stanowisko Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: