Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby wprowadzenia jasnych regulacji prawnych dotyczących prawa do świadczenia przedemerytalnego osób, które rozwiązały umowę o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy z dnia 2007-03-05.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/518547/05/VIII/817.1 RZ
Data sprawy:
2007-03-05
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby wprowadzenia jasnych regulacji prawnych dotyczących prawa do świadczenia przedemerytalnego osób, które rozwiązały umowę o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 18.04.2006 r. udzieliło wyjaśnień w sprawie osób starających się o nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego, które w okresie poprzedzającym uzyskanie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku rozwiązały umowę o pracę ze swym pracodawcą na podstawie art. 55 § 1 (1) Kodeksu pracy, tzn. w związku z dopuszczeniem się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Ministerstwo poinformowało, że możliwym rozwiązaniem problemu pozbawienia tych osób prawa do świadczenia przedemerytalnego może być np. rozszerzenie definicji "z przyczyn dotyczących pracodawcy" o udowodnione ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika. Pomimo upływu dziewięciu miesięcy, Ministerstwo nie przedstawiło projektu rozszerzenia powyższej definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ani też nie przedstawiło argumentów świadczących o braku potrzeby wprowadzenia takiej regulacji. Kwestia nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego przez osoby, których więź z pracodawcą uległa wygaśnięciu powinna być uregulowana w sposób przejrzysty i nie budzący wątpliwości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: