Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pozycji prawnej dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego w administracji, w którym wierzycielem jest ZUS z dnia 2007-03-06.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/553186/07/III/303 RZ
Data sprawy:
2007-03-06
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pozycji prawnej dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego w administracji, w którym wierzycielem jest ZUS.

Rzecznik przekazał uwagi do rozwiązania przewidzianego w art. 83c ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych postulując dostosowanie jego treści do standardów konstytucyjnych. Zgodnie z tym przepisem, od wydanych w trakcie postępowania egzekucyjnego postanowień ZUS w sprawie stanowiska wierzyciela, zażalenie nie przysługuje. Oznacza to, że zajęte przez ZUS stanowisko w sprawie zarzutów zgłoszonych przez dłużnika nie podlega zaskarżeniu i ma charakter wiążący dla organu egzekucyjnego. Konsekwencją przyjętego rozwiązania jest także to, że dłużnikowi nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego na zajęte przez ZUS stanowisko w sprawie zarzutów. Pozycja prawna dłużnika w toku prowadzonego przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego w administracji mającego na celu wyegzekwowanie należności ZUS kształtuje się w sposób całkowicie odmienny niż analogiczna pozycja innych dłużników. Zgodnie bowiem z ogólną zasadą wyrażoną w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dłużnikowi przysługuje zażalenie na postanowienie w sprawie stanowiska wierzyciela. Zdaniem Rzecznika przepis art. 83c ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest niezgodny z art. 78 Konstytucji stanowiącym, że każda ze stron ma prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, z art. 45 ust. 1 Konstytucji gwarantującym prawo do sądu, a także z art. 64 ust. 2 Konstytucji, który gwarantuje równą ochronę własności i innych praw majątkowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: