Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego z zakresu zabezpieczenia społecznego z dnia 2007-03-16.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/524252/06/III/303.4.2 RZ
Data sprawy:
2007-03-16
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Zdaniem Rzecznika niezbędne jest podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu realizację trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał w dniu 3.10.2006 r. (K 30/05) orzekł niezgodność z Konstytucją art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w zakresie, w jakim przepis ten uniemożliwia uznanie za dochód - w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - kwoty niższej od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego - kwoty niższej od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

W dniu 14.03.2004 r. (P 17/03) Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z Konstytucją art. 32 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS w części obejmującej zwrot "w podmiotach, w których obowiązują wykazy stanowisk ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych" oraz art. 32 ust. 4a tej ustawy.

W dniu 6.03.2007 r. (P 45/06) Trybunał orzekł o niekonstytucyjności art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w części, w jakiej zawiera słowo "obowiązkowo" (P 45/06). Podobny zarzut można postawić wobec nieobjętego w wyroku Trybunału przepisu art. 32 ust. 1 pkt 1, który przyznaje prawo do zasiłku opiekuńczego ubezpieczonemu podlegającemu obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: