Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ustalania okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (sygn. akt K 21/07) z dnia 2007-04-12.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/533987/06/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2007-04-12
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad ustalania okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (sygn. akt K 21/07).

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 1 pkt 16 w związku z art. 26 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim z mocą wsteczną uniemożliwia uwzględnienie przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przypadające w okresie od 15 listopada 1991 r. do 30 czerwca 2004 r. z art. 2 Konstytucji RP.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-12-04
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 20.10.2008 r., sygn. akt K 21/07).