Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uprawnień emerytalnych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych z dnia 2007-05-25.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/556515/07/III/303.6.1 RZ
Data sprawy:
2007-05-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uprawnień emerytalnych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy - Karty Nauczyciela ustawie tej podlegają m.in. nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych szkołach, przedszkolach, placówkach itp. Natomiast zakres stosowania przepisów Karty Nauczyciela do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych określa art. 91 b ust. 2 pkt 4, wyłączając m.in. prawo tej grupy pracowników do przejścia na wcześniejszą emeryturę, bez względu na wiek, o którym stanowi art. 88 Karty Nauczyciela. W powszechnie obowiązującym systemie emerytalnym nie powinno dochodzić do faworyzowania pracowników "sfery publicznej". Stanowisko to znalazło odzwierciedlenie w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niekonstytucyjność przyjętej regulacji. Orzeczenie Trybunału (z dnia 8.09.2005 r., sygn. akt P 17/04) dotyczyło wyłącznie placówek oświatowych, a nie szkół i przedszkoli. W wyniku zmiany dokonanej po wyroku Trybunału zakres podmiotowy przepisu art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela obejmuje obecnie także nauczycieli zatrudnionych w placówkach niepublicznych oraz szkołach niepublicznych w wymiarze co najmniej ? obowiązującego wymiaru zajęć, pomijając niestety nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych.

Zdaniem Rzecznika utrzymanie stanu prawnego, który prowadzi do zróżnicowania uprawnień do emerytury ze względu na formę własności zakładu pracy pozostaje w sprzeczności z zasadą sprawiedliwości i zasadą równości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: