Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichwniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie procedury weryfikacji wyników egzaminu konkursowego na aplikację radcowską w 2005 r z dnia 2007-06-12.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/529523/06/I/110.1 RZ
Data sprawy:
2007-06-12
Rodzaj sprawy:
wniosek do NSA o wykładnię przepisów (WPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
odmowa podjęcia uchwały
Opis sprawy:

wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie procedury weryfikacji wyników egzaminu konkursowego na aplikację radcowską w 2005 r.

Rzecznik wniósł o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie poprzez rozstrzygnięcie zagadnienia: czy w świetle art. 7 ust. 1 i 12 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw oraz art. 33 ust. 2 i 3, art. 339 ust. 2 i 3 oraz art. 3310 ust. 1 ustawy z dnia 6.07.1982 r. o radcach prawnych w związku z art. 7 ust. 27 wym. wyżej ustawy z dnia 30.06.2005 r. okręgowe izby radców prawnych przy naborze na aplikację radcowską w 2005 r. - przy braku trybu odwoławczego od wyników konkursu - uprawnione były w ramach postępowania o wpis na listę aplikantów radcowskich, w zakresie zgłaszanych zastrzeżeń, do weryfikacji wyników egzaminu konkursowego, czy też należało to do kompetencji Zespołu ds. przygotowania pytań na aplikację radcowską. Ustawa z 30.06.2005 r. nie przewidywała trybu odwoławczego od wyników egzaminu konkursowego na aplikację w 2005 r. Niektóre rady okręgowych izb radców prawnych, bądź komisje konkursowe uznały za zasadne zastrzeżenia kandydatów i wpisywały te osoby na listę aplikantów. Wpisom sprzeciwił się Minister Sprawiedliwości, co doprowadziło do wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Sąd wydał wyroki, w których oddalił skargi na decyzje Ministra Sprawiedliwości, stwierdzając, że weryfikacji wyników egzaminu mógł dokonać tylko zespół przygotowujący pytania na aplikację. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał także odmienny wyrok, w analogicznej sytuacji faktycznej i prawnej, uchylający decyzję Ministra Sprawiedliwości sprzeciwiającą się wpisowi na listę. W ocenie Rzecznika organem uprawnionym do oceny poprawności wyniku egzaminu była Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-07-30
Opis odpowiedzi:
Odmowa podjęcia uchwały (postanowienie z dnia 30.10.2007 r., sygn. akt II GPS 1/07).