Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przepisów regulujących tryb postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli z dnia 2007-10-17.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/478004/04/III/8012 RZ
Data sprawy:
2007-10-17
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przepisów regulujących tryb postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli.

Do Rzecznika zwróciła się Śląska Społeczna Rada Oświatowa z prośbą o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.01.1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. W opinii Rzecznika wskazane byłoby wprowadzenie w ustawie - Karta Nauczyciela regulacji zapobiegającej przewlekłości postępowania dyscyplinarnego, a więc w szczególności przepisu przewidującego przedawnienie karalności i odpowiedzialności dyscyplinarnej wobec nauczycieli mianowanych i dyplomowanych w sytuacji, gdy postępowanie dyscyplinarne trwa dłużej niż jest to konieczne dla wyjaśnienia istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności. W trakcie badania przedmiotowej sprawy Rzecznik stwierdził ponadto, iż będące przedmiotem skargi rozporządzenie utraciło swą moc obowiązującą, a w jego miejsce nie został wydany aktualny akt wykonawczy. Rzecznik zwrócił się o podjęcie inicjatywy mającej na celu zmianę zaistniałego stanu prawnego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: