Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pracowników samorządowych (sygn. akt K 48/07) z dnia 2007-10-23.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/552320/07/III/814 RZ
Data sprawy:
2007-10-23
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pracowników samorządowych (sygn. akt K 48/07).

Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych z art. 2 Konstytucji RP.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy pracodawca samorządowy zatrudniający osobę będącą w dniu wejścia w życie ustawy pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym występuje z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o osobie. W art. 2 ust. 2 tej ustawy stwierdzono, że jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 1 wynika, że pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, pracodawca niezwłocznie rozwiązuje z takim pracownikiem stosunek pracy za wypowiedzeniem lub odwołuje go ze stanowiska. Wprowadzenie kwestionowanego przepisu art. 2 ust. 2 ustawy doprowadziło do sytuacji, której obywatel nie mógł przewidzieć i odpowiednio wcześnie zadecydować o swoim dalszym życiu zawodowym. Zapewne skutki takiej sytuacji byłyby łatwiejsze do zaakceptowania, gdyby ustawodawca zastosował odpowiednio długi okres przejściowy dla wprowadzenia przepisu w życie (nowelizacja ustawy weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia). Wprowadzone rozwiązanie narusza zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Przed wejściem w życie omawianej regulacji jednym z wymagań wobec nowozatrudnionych urzędników samorządowych była niekaralność za przestępstwo umyślne. Jeśli pracownik samorządowy w dniu wejścia w życie ustawy nie spełniał wymagań w niej przewidzianych, w tym wymogu niekaralności, to nadal mógł być zatrudniony na dotychczasowym stanowisku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-04-07
Opis odpowiedzi:
Postępowanie umorzone (postanowienie 31 marca 2009 r., sygn. akt K 48/07) na skutek cofnięcia wniosku.