Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu obliczenia dochodu rodziny uprawniającego do zaliczki alimentacyjnej z dnia 2007-11-23.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/569349/07/III/1108.4 RZ
Data sprawy:
2007-11-23
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu obliczenia dochodu rodziny uprawniającego do zaliczki alimentacyjnej.

Przepis art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22.04.2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej stanowi, iż zaliczka alimentacyjna przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zł.

Zgodnie z gramatycznym brzmieniem art. 8 ust. 2 ustawy w przypadku, gdy dochód rodziny nie przekracza 50% kwoty uprawniającej do uzyskania zaliczki alimentacyjnej zaliczka powinna być wypłacana w zwiększonej wysokości.

Wyliczenie wysokości zaliczki alimentacyjnej w podwyższonej wysokości przy zastosowaniu wykładni art. 8 ust. 2 dokonanej przez organy administracji publicznej powoduje rażące dysproporcje w wysokości uzyskiwanej pomocy w przeliczeniu na osobę uprawnioną, istniejące zwłaszcza pomiędzy osobą samotną a osobą w rodzinie bądź osobą w rodzinie wielodzietnej. Zdaniem Rzecznika stosowana obecnie interpretacja jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą równości obywateli wobec prawa, zasadą szczególnej pomocy państwa rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także z zasadami sprawiedliwości społecznej.

Dochód rodziny, o którym mowa w art. 8 ust. 2 powinien być rozumiany jako dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie, użyty w art. 7 ust. 2 ustawy. Prowadzi to do wniosku, że kwotę zaliczki zwiększa się wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy 50% kwoty 583 zł, tj. kwoty 291,50 zł.

Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia inicjatywy legislacyjnej w kierunku zmiany art. 8 ust. 2 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, wykluczającej stosowanie tej regulacji prawnej z naruszeniem powołanych standardów konstytucyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: