Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie konieczności wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia dotyczącego krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z dnia 2007-11-26.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/572578/07/X/1003.6 RZ
Data sprawy:
2007-11-26
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie konieczności wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia dotyczącego krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz o dostosowanie art. 20 przedmiotowej ustawy do prawa unijnego (art. 11 ust. 2 Dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13.10.2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej Dyrektywę Rady 96/61/WE).

Niewydajnie wspomnianego aktu wykonawczego prowadzi do naruszenia praw i wolności obywatelskich, bowiem brak krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji uniemożliwia prowadzącym instalacje w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska realizację uprawnień wynikających z ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: