Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Najwyższego w sprawie możliwości potwierdzania czynności nienależycie umocowanego pełnomocnika z dnia 2007-12-19.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/566009/07/IV/401 RZ
Data sprawy:
2007-12-19
Rodzaj sprawy:
pytanie prawne do Sądu Najwyższego (PP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie możliwości potwierdzania czynności nienależycie umocowanego pełnomocnika.

Rzecznik wniósł o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie istniejących w orzecznictwie sądowym rozbieżności co do wykładni i stosowania przepisu art. 97 k.p.c., a zawierającej odpowiedź na pytanie: czy występowanie w sprawie w charakterze pełnomocnika strony osoby, która nie może być pełnomocnikiem, oznacza brak należytego umocowania, co powoduje nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.), czy też uchybienie to może być usunięte poprzez zatwierdzenie przez stronę czynności dokonanych przez tę osobę ?

Pierwszy kierunek wykładni przepisów przyjmuje, ze potwierdzenie czynności dokonanych przez osoby występujące w sprawie w charakterze pełnomocnika, które nimi być nie mogą, może nastąpić również w postępowaniu odwoławczym i wówczas wyłączona jest możliwość przyjęcia nieważności postępowania na tej podstawie, że pełnomocnik nie był należycie umocowany. W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyraźnie zarysowała się druga linia orzecznicza, zgodnie z którą występowanie w sprawie w charakterze pełnomocnika osoby, który tym pełnomocnikiem być nie może, zawsze oznacza brak należytego umocowania pełnomocnika, a tym samym zawsze prowadzi do nieważności postępowania. W opinii Rzecznika przekonujące wydają się argumenty zwolenników pierwszej koncepcji opowiadającej się za możliwością konwalidowania przez stronę czynności procesowych dokonanych w toku postępowania sądowego przez osobę, która nie mogła być pełnomocnikiem procesowym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2007-12-19
Opis odpowiedzi:

Wniosek rozpoznany (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 8.07.2008 r., sygn. akt III CZP 154/07). Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę: Występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego osoby, która nie może być pełnomocnikiem, oznacza brak należytego umocowania, powodujący nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.).