Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wydawania opinii przez Komisję psychiatryczną do spraw środków zabezpieczających z dnia 2007-12-27.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/571470/07/XVIII/108.3.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-27
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wydawania opinii przez Komisję psychiatryczną do spraw środków zabezpieczających.

Rzecznik, w toku realizacji ustawowych kompetencji, badał tryb i sposób funkcjonowania Komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających. Do zadań Komisji należy m.in. wydawanie opinii dla sądów w sprawie przyjmowania, wypisywania lub przenoszenia sprawców, wobec których orzeczono wykonywanie środka zabezpieczającego w zakładach psychiatrycznych i zakładach leczenia psychiatrycznego. Sprawcy przestępstw oczekują na wydanie opinii w sprawie miejsca wykonywania środka zabezpieczającego w aresztach śledczych jako osoby tymczasowo aresztowane.

W sprawie badanej przez Rzecznika, osoba wobec której orzeczono środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, przez okres około 4 miesięcy przebywała w areszcie tymczasowym oczekując na opinię Komisji. W tym okresie czasu stan zdrowia tymczasowo aresztowanego znacznie się pogorszył. Komisja powinna wydać opinię przedmiocie miejsca realizacji środka zabezpieczającego niezwłocznie, po otrzymaniu z sądu dokumentów. Opinia została wydana 2 dni po upływie orzeczonego przez sąd trzymiesięcznego okresu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Skutkiem tego była konieczność przedłużenia tymczasowego aresztowania.

Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do usunięcia wskazanych naruszeń, a także rozważenie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.08.2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających, tak aby gwarantowało rozsądne terminy rozpatrzenia przez Komisję wpływających do niej wniosków w sprawie wydania opinii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: