Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego z dnia 2007-12-28.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/576600/07/X/108.5 RZ
Data sprawy:
2007-12-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Instytucja Rzeczników Praw Pacjenta została wprowadzona z dniem 1.01.2006 r., w wyniku nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. W świetle tych przepisów, osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny (przedstawiciel ustawowy tej osoby, opiekun prawny lub faktyczny) ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Według informacji dostępnej na stronie internetowej Biura Praw Pacjenta, obecnie funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego pełni 20 osób, co zważywszy na liczbę szpitali i oddziałów psychiatrycznych oraz liczbę hospitalizowanych pacjentów, jest stanowczo za mało.

Z informacji posiadanych przez Rzecznika wynika, że środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego są dalece niewystarczające i nie pozwalają na zatrudnienie kolejnych Rzeczników oraz zatrzymanie dotychczasowych. Osoby najbardziej predysponowane do pełnienia tej funkcji otrzymują znacznie korzystniejsze propozycje zatrudnienia i wynagrodzenia. Ponadto Rzecznicy nie otrzymują zwrot kosztów przejazdu do szpitali psychiatrycznych znajdujących się poza miejscem ich zamieszkania.

Sytuacja ta budzi zaniepokojenie Rzecznika, tym bardziej, że potrzeba powołania Rzeczników Praw Pacjenta Szpitali Psychiatrycznych potwierdziła się. Rzecznicy są oczekiwani nie tylko przez pacjentów i ich rodziny, ale również przez coraz bardziej świadome ich roli i znaczenia - szpitale psychiatryczne. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra Zdrowia o przekazanie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: