Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przepisów rozporządzenia zawężających krąg rolników uprawnionych do dopłat zwierzęcych z dnia 2008-01-11.

Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/555871/07/IV/402.9 RZ
Data sprawy:
2008-01-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przepisów rozporządzenia zawężających krąg rolników uprawnionych do dopłat zwierzęcych.

Rzecznik, nawiązując do wystąpienia z 22.08.2007 r., ponownie przedstawił stanowisko w sprawie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.03.2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniająca oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 tego rozporządzenia, płatność zwierzęca w danym roku kalendarzowym przysługuje, jeżeli rolnik w okresie od dnia 1.04.2005 r. do dnia 31.03.2006 r. był posiadaczem bydła lub owiec lub kóz, lub koni, które w tym okresie były wpisane lub zostały przez tego rolnika zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych oraz jeżeli na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych złożonego w 2006 r. rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą. Można uznać, że wymóg posiadania w określonym czasie wskazanych zwierząt znajduje swoje umocowanie w upoważnieniu ustawowym, jednak tego samego nie można powiedzieć o wymogu dotyczącym przyznania rolnikowi płatności uzupełniającej do gruntów rolnych na podstawie wniosku złożonego w 2006 r. Regulacja podustawowa zawężająca krąg podmiotów uprawnionych do dopłat zwierzęcych jest sprzeczna z wyrażoną w art. 32 ust. 2 Konstytucji zasadą równego traktowania przez władze publiczne, bowiem dyskryminuje tych rolników, którzy w 2006 r. nie składali wniosków o przyznanie płatności do gruntów rolnych oraz takiej płatności uzupełniającej na podstawie złożonego wniosku nie otrzymali. Powyższe zróżnicowanie sytuacji prawnej podmiotów ubiegających się o płatności uzupełniające, nie znajduje uzasadnienia. W odpowiedzi z 25.09.2007 r. nie podzielono argumentów Rzecznika o przekroczeniu delegacji ustawowej. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się ponownie o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-08-28
Opis odpowiedzi:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (19.03.2008 r.) nie zgodził się ze stanowiskiem, iż rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.03.2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniająca oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności zostało wydane z przekroczeniem upoważnienia ustawowego. Podtrzymał również dotychczasową opinię o zgodności rozporządzenia z Konstytucją, zaznaczając, że postanowienia rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji. Decyzja Komisji, niezależnie od tego, czy wymaga wdrożenia czy też może być stosowana bezpośrednio, jako akt wspólnotowy ma pierwszeństwo przed prawem krajowym.