Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udostępniania pracodawcy danych o przyczynie niepełnosprawności z dnia 2008-01-17.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/573544/07/X/108.23 RZ
Data sprawy:
2008-01-17
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie udostępniania pracodawcy danych o przyczynie niepełnosprawności.

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną oraz zobowiązany do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ma prawo do obniżenia ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przypadku zatrudniania osób o szczególnych schorzeniach, które wymienia rozporządzenie z 18.09.1998 r. Ministra Pracy i Polityki w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżenia. O tym, że zatrudnia osobę ze szczególnym schorzeniem, pracodawca może dowiedzieć się w pierwszej kolejności z zawartego w orzeczeniu symbolu przyczyny niepełnosprawności. Udostępnienie pracodawcy tych danych, w szczególności określonych symbolami 01-U (upośledzenie umysłowe), 02-P (choroby psychiczne), 06-E (epilepsja), może budzić wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnego prawa do prywatności, ochrony danych osobowych, prawa do zachowania tajemnicy lekarskiej, a w konsekwencji może prowadzić do dyskryminacji osoby niepełnosprawnej na rynku pracy.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości zmiany zasad dokumentowania prawa osób niepełnosprawnych do korzystania z ulg i innych uprawnień, z uwzględnieniem potrzeby ochrony danych osobowych dotyczących rodzaju i charakteru schorzenia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-03-05
Opis odpowiedzi:

Minister Pracy i Polityki Społecznej (22.02.2008 r.) poinformowała, że osoby niepełnosprawne, dotknięte chorobami wymienionymi w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.09.1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Zwiększenie szans osób ze schorzeniami wymienionymi w tym rozporządzeniu, wymaga wsparcia przewyższającego wsparcie udzielane pozostałym osobom niepełnosprawnym. Istotę tego wsparcia stanowi zachęcenie pracodawców do zatrudniania osób ze wskazanymi w rozporządzeniu schorzeniami poprzez obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych stanowiącego podstawę obliczenia wysokości miesięcznej wpłaty na PFRON.
Konsekwencją korzystania z przedmiotowego instrumentu wsparcia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest konieczność zapewnienia pracodawcom zatrudniającym osoby ze wskazanymi schorzeniami, informacji o rodzaju schorzenia. Wykorzystanie do prawidłowego obliczenia wysokości wpłaty informacji o rodzaju schorzenia pracownika, nie zwalnia pracodawcy, jako administratora tych danych, od dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób. Na pracodawcy ciąży w opisywanej sytuacji dokładnie taki sam obowiązek, jaki spoczywa na jednostkach organizacyjnych ZUS przetwarzających dane dotyczące symbolu choroby pacjenta, w tym pacjenta posiadającego status pracownika. Funkcjonujący mechanizm wspomaga, poprzez obniżenie kosztów wpłat, działalność pracodawcy - ale przede wszystkim służy wsparciu osób niepełnosprawnych, które ze względu na wymienione w rozporządzeniu schorzenia, napotykają dodatkowe bariery w procesie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia.