Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niezgodnej z konstytucyjną zasadą państwa prawa kumulacji sankcji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia z dnia 2008-01-24.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/533355/06/X/1006.8 RZ
Data sprawy:
2008-01-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie niezgodnej z konstytucyjną zasadą państwa prawa kumulacji sankcji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Rzecznik skierował w dniu 3.08.2006 r. wystąpienie do ówczesnego Ministra Transportu wskazując, że obowiązujące przepisy - wbrew zasadom państwa prawa, wynikającym z art. 2 Konstytucji RP - dopuszczają stosowanie wobec obywateli podwójnych sankcji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi lub z przekroczeniem terminu określonego w zezwoleniu, zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty za zajęcie pasa drogowego, natomiast przepisy art. 99 § 1 pkt 1 Kodeksu wykroczeń stanowią podstawę do nakładania grzywny za zajęcie bez zezwolenia drogi publicznej lub pasa drogowego.

W odpowiedzi Minister Transportu poinformował, że zgłosi wniosek o odpowiednią nowelizację Kodeksu wykroczeń. Opracowany projekt nowelizacji Kodeksu przewidywał uchylenie wspomnianego przepisu art. 99 § 1 pkt 1, jednak w Sejmie poprzedniej kadencji odbyło się tylko pierwsze czytanie projektu. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o podjęcie stosownych działań legislacyjnych w celu wyeliminowania z Kodeksu wykroczeń przepisów przewidujących sankcje za niezgodne z prawem zajęcie drogi publicznej lub pasa drogowego i poinformowanie Rzecznika o podjętych działaniach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: