Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie projektu przepisów dotyczących trybu wygasania stosunków pracy pracowników szpitali przekształcanych w spółki, ograniczającego uprawnienia pracownicze z dnia 2008-01-25.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/579172/08/III/805.13 RZ
Data sprawy:
2008-01-25
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie projektu przepisów dotyczących trybu wygasania stosunków pracy pracowników szpitali przekształcanych w spółki, ograniczającego uprawnienia pracownicze.

W "Gazecie Prawnej" z 16.01.2008 r. ukazała się informacja, że w rządowym projekcie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zakładającym przekształcenie szpitali w spółki zabrakło przepisów zapewniających programy osłonowe dla zwalnianych pracowników. Rząd proponuje, aby umowy z pracownikami szpitali wygasały już po 6 miesiącach od dnia zmiany ich formy prawnej. Oznacza to, że w tym czasie pracę stracą te osoby, z którymi szpital-spółka nie podpisze nowych umów.

Wygaśnięcie z pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej stosunku pracy z mocy prawa spowoduje wyłączenie przepisów prawa pracy o szczególnej ochronie niektórych stosunków pracy mających zastosowanie przy wypowiadaniu umów o pracę. Dotyczy to zwłaszcza kobiet w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego oraz pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia im uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.

Projektowane rozwiązanie pociąga za sobą również niekorzystne konsekwencje w zakresie uprawnień pracowniczych, takich jak prawo do odprawy przewidzianej ustawą z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, prawo do świadczenia przedemerytalnego. Zastosowanie przez prawodawcę instytucji wygaśnięcia stosunku pracy wywołuje też niekorzystne konsekwencje w zakresie możliwości merytorycznego badania przez sąd pracy przyczyn ustania stosunku pracy, co oznacza ograniczenie konstytucyjnego prawa do sądu. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: