Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie skuteczniejszej ochrony praw dzieci przebywających w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego z dnia 2008-01-30.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/575400/07/III/1105 RZ
Data sprawy:
2008-01-30
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie skuteczniejszej ochrony praw dzieci przebywających w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Na tle szeroko nagłośnionej medialnie sprawy rozwiązania umowy z Dyrektorem Rodzinnego Domu Dziecka w Warszawie pojawił się problem dotyczący właściwego zabezpieczenia interesów dzieci przebywających wówczas w tej placówce rodzinnej.

Rzecznik od wielu lat wskazuje na konieczność przebudowy systemu opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców i opowiada się za tworzeniem rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych. Zgodnie z art. 80 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Obowiązujące regulacje prawne dotyczące rodzinnych domów dziecka nie zawierają jednak przepisów określających zasady postępowania w sytuacji, gdy dyrektor placówki rodzinnej nie wypełnia nałożonych na niego zadań. Sytuacja, kiedy pracodawca traci zaufanie do dyrektora rodzinnego domu dziecka nie może być tożsama z okolicznościami uzasadniającymi zabranie wychowanków do innej placówki. Brak jasnych reguł w tym zakresie powoduje, że organy prowadzące rodzinne domy dziecka w tego rodzaju sprawach nie zawsze działają z uwzględnieniem interesu dzieci, które powinien być traktowany jako nadrzędny. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: