Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby wprowadzenia jasnych regulacji prawnych dotyczących prawa do świadczenia przedemerytalnego osób, które rozwiązały umowę o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy z dnia 2008-01-31.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/518547/05/III/817.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-31
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby wprowadzenia jasnych regulacji prawnych dotyczących prawa do świadczenia przedemerytalnego osób, które rozwiązały umowę o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Na podstawie wpływających skarg Rzecznik podjął problem braku możliwości nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które w okresie poprzedzającym uzyskanie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku rozwiązały umowę o pracę ze swym pracodawcą na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy, tzn. w związku z dopuszczeniem się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia działań, których celem będzie wprowadzenie zmian w przepisach ustawowych (w ustawie z 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych) tak, aby kwestia nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego przez osoby, których więź z pracodawcą uległa wygaśnięciu powinna być uregulowana w sposób przejrzysty i niebudzący wątpliwości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: