Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku zewnętrznej kontroli nad decyzjami wydawanymi w sprawach osób bezrobotnych ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej z dnia 2008-01-28.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/479850/04/III/817.3.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-28
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku zewnętrznej kontroli nad decyzjami wydawanymi w sprawach osób bezrobotnych ubiegających się o środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane osobie bezrobotnej przez starostę na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W art. 9 ust. 1 pkt 14 tej ustawy określono zakres zadań rozpatrywanych przez samorządy powiatowe w formie decyzji administracyjnych. W katalogu tym nie przewidziano wydawania decyzji w sprawach przyznawania z Funduszu Pracy świadczeń wynikających z zawartych umów. Tym samym w sprawach dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej nie są wydawane decyzje. Realizacja tej formy pomocy następuje przez zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy bezrobotnym a starostą.

W odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie w tej sprawie (RPO-479850-VIII/04 z 23.05.2005 r.), ówczesny Minister Gospodarki i Pracy stwierdził, że działanie urzędów pracy na podstawie "regulaminów", a także nadzór wojewody, są wystarczającym gwarantem należytej dystrybucji środków z Funduszu Pracy.

Zdaniem Rzecznika brak zewnętrznej kontroli nad rozstrzygnięciami starostów w sprawach wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uznany za niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 184 Konstytucji RP. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań dotyczących zmiany art. 9 ust. 1 pkt 14 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: