Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieprzysługiwania prawa do świadczeń z pomocy społecznej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności z dnia 2008-01-30.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/562343/07/III/322.4 RZ
Data sprawy:
2008-01-30
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nieprzysługiwania prawa do świadczeń z pomocy społecznej dla osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Do Rzecznika wpływają skargi od osób samotnie gospodarujących, które odbywają karę pozbawienia wolności. Skargi dotyczą nieprzysługiwania prawa do świadczeń z pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Z kolei przepis art. 8 ust. 3 ustawy o rencie socjalnej przewiduje, że osobie odbywającej karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanej, samotnie gospodarującej, może być wypłacone 50% kwoty renty socjalnej, jeżeli zobowiąże się pisemnie, że z kwoty tej będzie dokonywała opłat z tytułu czynszu, a w lokalu nie przebywają inne osoby.

W ocenie Rzecznika obowiązująca regulacja prawna prowadzi do nierównego traktowania podmiotów podobnych. W lepszej sytuacji są osób pobierające rentę socjalną, odbywające karę pozbawienia wolności, które mają możliwość utrzymania lokalu mieszkalnego poprzez dopuszczenie wypłaty 50% kwoty renty socjalnej. W gorszej sytuacji znajdują się osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, choć zarówno renta socjalna, jak i zasiłek stały wypłacane są z budżetu państwa, a osoby pobierające te świadczenia znajdują się w podobnej sytuacji prawnej.

Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie i rozważenie możliwości stosownej zmiany ustawy o pomocy społecznej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: