Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury z dnia 2008-02-11.

Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/550854/07/III/806.5 RZ
Data sprawy:
2008-02-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

Na tle indywidualnej sprawy dwóch pracowników Opery Śląskiej w Bytomiu ujawnił się problem generalny związany z kwestią wynagradzania pracowników instytucji kultury. Zainteresowani w piśmie skierowanym do Rzecznika podnosili, że w związku z kształtem Rozdziału 2a "Czas pracy w instytucjach kultury" ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a w szczególności brakiem wyłączenia stosowania art. 139 § 1 zdanie drugie Kodeksu pracy, niektórym pracownikom instytucji kultury należy się prawo do wynagrodzenia za czas przerwy w pracy. W opinii Rzecznika rozwiązaniem byłoby uregulowanie kwestii wynagrodzenia za czas przerwy w pracy na gruncie Rozdziału 2a tej ustawy.

W trakcie badania powyższej sprawy ujawniły się także wątpliwości co do upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a właściwie jego zgodności z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Zdaniem Rzecznika przepisy ustawy nie odnoszą się do kwestii związanych z wynagrodzeniem pracowników instytucji kultury, a co za tym idzie na gruncie ustawy nie ma zawartych "wytycznych" co do kształtu rozporządzeń wydanych na podstawie art. 31 ustawy. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionych sprawach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: