Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichoświadczenie Rzecznika w sprawie opublikowanego przez dziennik "Rzeczpospolita" stenogramu z tajnego posiedzenia Sejmu z dnia 2008-02-13.

Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/581484/08/I/105.2 RZ
Data sprawy:
2008-02-13
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

oświadczenie Rzecznika w sprawie opublikowanego przez dziennik "Rzeczpospolita" stenogramu z tajnego posiedzenia Sejmu.

W dniu 9.02.2008 r. dziennik "Rzeczpospolita" opublikował stenogram z piątkowego tajnego posiedzenia Sejmu, na którym Minister Sprawiedliwości informował posłów m.in. o przypadkach stosowanej przez organy państwa, w tym ABW, kontroli operacyjnej.

Rzecznik uważnie śledzi komentarze w sprawie powyższej publikacji, ukazujące się w środkach masowego przekazu, w tym wypowiedzi niektórych polityków oraz osób publicznych o możliwości nałożenia na dziennikarzy lub redakcję dziennika "Rzeczpospolita" wysokiej kary finansowej. Zapowiedzi te muszą budzić uzasadnione wątpliwości.

Ujawnianie tajnych informacji, w tym stenogramów z tajnego posiedzenia Sejmu, jest zachowaniem, które powinno podlegać ocenie odpowiednich służb, w tym pod kątem ewentualnej odpowiedzialności karnej. Trudno jednak przyjąć, że w demokratycznym państwie prawa odpowiedzialność taką powinni ponosić dziennikarze oraz środki masowego przekazu. Wolność słowa stanowi fundament demokracji, a rolą mediów jest pozyskiwanie i ujawnianie zdobytych informacji w interesie dobra publicznego.

W orzeczeniu z dnia 7.06.2007 r. (sprawa Dupuis przeciwko Francji, skarga nr 1914/02) Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreślił, że do kwestii karania za publikacje prowadzące do naruszenia tajemnicy państwowej przez dziennikarzy uczestniczących w ważnej debacie publicznej należy podchodzić z najwyższą ostrożnością.

Nie bez znaczenia pozostaje także treść ujawnionego przez "Rzeczpospolitą" stenogramu z tajnego posiedzenia Sejmu. Istotne staje się pytanie, czy informacje na takim poziomie ogólności powinny być w ogóle objęte klauzulą tajności. W tym kontekście, zapowiedzi konieczności nałożenia na dziennik "Rzeczpospolita" wysokich kar finansowych wydają się być szczególnie nieuzasadnione.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: