Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niespójnych regulacji prawnych określających zasady powoływania kierownika urzędu stanu cywilnego z dnia 2008-02-14.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/574720/07/X/1001.1 RZ
Data sprawy:
2008-02-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niespójnych regulacji prawnych określających zasady powoływania kierownika urzędu stanu cywilnego.

Problem ten został zasygnalizowany Rzecznikowi przez Prezesa Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (prezydent miasta). Rada gminy może jednak powołać w drodze uchwały innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcę (art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29.09.1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego). Stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego jest stanowiskiem urzędniczym, obsadzanym na podstawie mianowania. Nabór na kierownika urzędu stanu cywilnego jest otwarty i konkurencyjny (art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych). W związku z powyższym, wyłonienie kandydata na stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego powinno nastąpić po przeprowadzeniu stosownej procedury naboru zakończonej wyborem jednej osoby i uzasadnieniem dokonanego wyboru.

Powyższe rozwiązania prawne pozostają ze sobą w pewnej kolizji. Zdaniem Rzecznika istnieje konieczność nowelizacji tych przepisów w kierunku pozbawienia rady gminy uprawnienia określonego w art. 6 ust. 3 ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, gdyż rola kierownika urzędu stanu cywilnego w funkcjonowaniu gminy nie uzasadnia konieczności współdecydowania o obsadzie tego stanowiska przez radę gminy. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie i poinformowanie o sposobie rozwiązania przedstawionego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: