Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie reklamowania napojów alkoholowych z dnia 2008-02-15.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/410553/02/X/1103.8 RZ
Data sprawy:
2008-02-15
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie reklamowania napojów alkoholowych.

Zaniepokojenie Rzecznika budzi art. 131 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, regulujący reklamowanie napojów alkoholowych. Nowelizacja z dnia 28.03.2003 r. znacznie zliberalizowała zasady reklamowania tych napojów.

Dane przytoczone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015 wskazują, że wzrasta konsumpcja alkoholu, w szczególności wśród młodzieży, oraz częstotliwość niekorzystnych efektów ubocznych tej konsumpcji (wzrost przyjęć do izb wytrzeźwień, kierowania pod wpływem alkoholu, czy przypadków przemocy domowej związanej z nadużywaniem alkoholu).

Polska zadeklarowała ograniczenie lub wręcz przeciwdziałanie promocji napojów alkoholowych oraz dołożenie szczególnych starań w celu zmniejszenia odsetka osób nadużywających alkoholu wśród młodzieży w szeregu dokumentów - tak międzynarodowych, jak i wewnętrznych. Niektóre państwa europejskie wprowadziły całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych (np. Islandia, Norwegia) lub zakaz reklamy w telewizji (Francja, Finlandia, Dania, Szwecja, Szwajcaria).

Rzecznik zwrócił się o rozważenie potrzeby zmiany przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przepis ten zezwala na prowadzenie reklamy piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godz. 20 a 6. Ograniczenie to nie stosuje się do reklam prowadzonych przez organizatorów imprez sportowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: