Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku unormowań określających odległość od nieruchomości, w jakiej powinny znajdować się tzw. zastępcze punkty poboru wody, w sytuacji wstrzymania dostaw wody z powodu zaległości odbiorcy w opłatach z dnia 2008-02-04.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/551069/07/V/513 RZ
Data sprawy:
2008-02-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie braku unormowań określających odległość od nieruchomości, w jakiej powinny znajdować się tzw. zastępcze punkty poboru wody, w sytuacji wstrzymania dostaw wody z powodu zaległości odbiorcy w opłatach.

Omawiany problem wyniknął na tle jednej ze spraw badanych przez Rzecznika. Mianowicie, z art. 8 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wynika obowiązek przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu, w wypadku odcięcia dostawy wody z powodu zaległości w opłatach za dostawę wody.

Obowiązujące przepisy nie precyzują rodzaju zastępczych punktów poboru wody ani odległości, w jakiej powinny się one znajdować od nieruchomości, w której doszło do odcięcia dostaw wody, co w konkretnych przypadkach powoduje, że odległość pomiędzy nieruchomością, do której wstrzymano dostarczanie wody, a wskazanym punktem czerpalnym wynosi nawet kilka kilometrów. Przedsiębiorstwa wodociągowe uznają bowiem, że skoro ani w zapisach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ani w innych aktach prawnych nie ma unormowań szczególnych dotyczących przedmiotowej kwestii, mogą dowolnie wskazywać miejsca służące jako punkty poboru wody.

Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie, a także o ewentualne podjęcie działań zmierzających do zmiany stanu prawnego w omawianym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: