Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie trudności z otrzymaniem zwrotu nadpłaconej akcyzy za samochód sprowadzony z Unii Europejskiej z dnia 2008-02-08.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/575313/07/XVIII/621 RZ
Data sprawy:
2008-02-08
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie trudności z otrzymaniem zwrotu nadpłaconej akcyzy za samochód sprowadzony z Unii Europejskiej.

Rzecznik zetknął się z problemami, jakie mają osoby żądające zwrotu nadpłaconej akcyzy za samochód sprowadzony z Unii Europejskiej, w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18.01.2007 r. w sprawie C-313/05, Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie.

Zgodnie z ustawą z 23.01.2004 r. o podatku akcyzowym, podatek akcyzowy nakładany jest w związku z nabyciem używanych pojazdów pochodzących z innych państw członkowskich, lecz nie jest nakładany w związku z nabyciem używanych pojazdów zarejestrowanych już w Polsce, na które to pojazdy został już nałożony przed ich pierwotnym zarejestrowaniem. W przypadku samochodów nowych lub mających mniej niż dwa lata, stawka akcyzy wynosi 3,1% lub 13, 6% w zależności od pojemności silnika. Natomiast w przypadku samochodów starszych niż 2 lata stawka ta może dochodzić do 65% podstawy opodatkowania.

ETS uznał, że prawo wspólnotowe sprzeciwia się podatkowi akcyzowemu w zakresie, w jakim kwota podatku nakładana na pojazdy używane starsze niż dwa lata, nabyte w państwie członkowskim innym niż Polska, przewyższa rezydualną kwotę tego podatku zawartą w wartości rynkowej podobnych pojazdów, które zostały zarejestrowane wcześniej w Polsce. Ponadto Trybunał uznał, że nie ma podstaw ograniczenia skutku tego wyroku w czasie.

Zdaniem Rzecznika, nie ma przeszkód do wydania decyzji w sprawie zwrotu nadpłaconego podatku akcyzowego w obecnym stanie prawnym, tzn. gdy nie uchwalono jeszcze ustawy o zwrocie akcyzy zapłaconej z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego. Organy stosujące prawo, wydając rozstrzygnięcia powinny wówczas podejmować decyzje w oparciu o zasady wynikające z orzeczenia ETS.

Ponadto konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do przedłożenia Sejmowi projektu wspomnianej wyżej ustawy, w celu wykonania orzeczenia ETS.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: