Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie nieprawidłowości w wydawaniu decyzji przez organy państwowej inspekcji sanitarnej w sprawie chorób zawodowych z dnia 2008-03-04.

Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
Sygnatura:
RPO/577928/08/III/818 RZ
Data sprawy:
2008-03-04
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie nieprawidłowości w wydawaniu decyzji przez organy państwowej inspekcji sanitarnej w sprawie chorób zawodowych.

Do Rzecznika wpływają skargi dotyczące postępowania w sprawie o ustalenie choroby zawodowej. Przedmiotem skarg jest w szczególności długotrwałość postępowania spowodowana wielokrotnym uchylaniem decyzji organów państwowej inspekcji sanitarnej przez sądy administracyjne. Najczęstszą przyczyną uchylania decyzji są braki w postępowaniu dowodowym prowadzonym przez te organy. Wynikają one często z błędnego założenia, iż organy państwowej inspekcji sanitarnej wydają decyzje na podstawie orzeczenia lekarskiego i są nim związane.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.07.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, właściwy państwowy inspektor sanitarny wydaje decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do jej stwierdzenia na podstawie materiału dowodowego, a w szczególności danych zawartych w orzeczeniu lekarskim oraz oceny narażenia zawodowego pracownika. Ponadto przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 7, 77 i 80) nakładają na organ podejmujący decyzję obowiązek dokonania wszechstronnej oceny materiału dowodowego.

W uzasadnieniach wyroków uchylających decyzje organów państwowej inspekcji sanitarnej sądy wskazują na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego i ponownego rozważenia sprawy w oparciu o całokształt zebranego materiału. W wyniku ponownego postępowania dochodzi jednak do wydania takich samych decyzji, które po raz kolejny są kwestionowane przez sądy. Zdarza się dość często, że sytuacja taka powtarza się wielokrotnie, dlatego postępowanie trwa wiele lat.

Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie przedstawionych naruszeń przepisów przy wydawaniu decyzji w sprawie chorób zawodowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: