Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad wliczania do stażu ubezpieczeniowego okresu pozostawania bez pracy po ustaniu stosunku pracy w związku z przekonaniami politycznymi, religijnymi albo przynależnością do związku zawodowego z dnia 2007-12-04.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/507016/05/III/303.6.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad wliczania do stażu ubezpieczeniowego okresu pozostawania bez pracy po ustaniu stosunku pracy w związku z przekonaniami politycznymi, religijnymi albo przynależnością do związku zawodowego.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24.05.1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne, okresy pozostawania bez pracy po ustaniu stosunku pracy wskutek represji określonych w tej ustawie wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym również z ubezpieczenia społecznego.

Na gruncie przepisów ustawy z dnia 17.10.1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw, okres pozostawania bez pracy wskutek represji określonych przepisami ustawy z dnia 24.05.1989 r. podlegał zaliczeniu jako okres składkowy.

Przepisy obowiązującej ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przewidują zaliczanie okresów niewykonywania pracy w okresie przed dniem 4.06.1989 r. na skutek represji politycznych, nie więcej jednak niż 5 lat, do okresów nieskładkowych (art. 7 pkt 4).

Zmiana przepisów pogorszyła sytuację osób zwolnionych z pracy za działalność związkową, przekonania polityczne i religijne. Rzecznik zwrócił się o rozważenie zasadności wprowadzenia do ustawy emerytalnej zmian, które wyeliminowałyby możliwość stosowania niekorzystnych dla ubezpieczonych zasad wliczania do stażu ubezpieczeniowego okresu pozostawania bez pracy po ustaniu stosunku pracy w związku z przekonaniami politycznymi, religijnymi albo przynależnością do związku zawodowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: