Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowego systemu emerytalnego z dnia 2007-12-21.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/576608/07/III/303.4.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowego systemu emerytalnego.

Rzecznik zwrócił się o objęcie szczególnym nadzorem działań związanych z opracowaniem projektów ustaw niezbędnych do wprowadzenia w życie nowego systemu emerytalnego. Nadal brak ustawy o emeryturach pomostowych regulujących uprawnienia ubezpieczonych urodzonych po dniu 31.12.1948 r. zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oraz ustawy określającej zasady wypłaty świadczeń ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Kwalifikowanie stanowisk pracy do kategorii szczególnych warunków lub szczególnego charakteru powinno odbywać się wyłącznie na podstawie kryteriów medycznych. Finansowanie kosztu emerytur pomostowych odbywałoby się poza powszechnym systemem emerytalnym poprzez dodatkową składkę, aby nie przenosić kosztu tego rozwiązania na resztę społeczeństwa.

Na krytyczną ocenę zasługuje projekt ustawy o świadczeniach ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz zakładach emerytalnych zakładający, że w drugim filarze wysokość emerytury będzie wyliczana w oparciu o prognozowaną długość życia dla poszczególnych płci. Rozwiązanie to może doprowadzić do sytuacji, w której przeciętna emerytura kobiety będzie ponad 40% niższa od emerytury mężczyzny, głównie ze względu na dłuższy okres jej życia.

Rzecznik zwrócił się również o spowodowanie przeprowadzenia wyliczeń rzeczywistych skutków ustawy z dnia 27.07.2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela, na podstawie której, górnicze uprawnienia emerytalne utraciły charakter uprawnień wygaszanych.

Ponadto konieczny jest udział budżetu państwa w niwelowaniu nadmiernych różnic w wysokości emerytury kapitałowej (np. poprzez opłacanie z budżetu uczestnictwa kobiet w ubezpieczeniu kapitałowym w okresach przerw związanych z macierzyństwem i rodzicielstwem).

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: