Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie podejmowania zajęć zarobkowych przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 2008-04-14.

Adresat:
GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Sygnatura:
RPO/583145/08/III/805.15 RZ
Data sprawy:
2008-04-14
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Głównego Inspektora Pracy w sprawie podejmowania zajęć zarobkowych przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

Na podstawie jednej ze skarg Rzecznik powziął wątpliwości na tle regulacji zasad podejmowania zajęć zarobkowych przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. W świetle art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy nie może wykonywać zajęć, które godziłyby w interes Państwowej Inspekcji Pracy lub byłyby niezgodne z jej zadaniami, a także pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami pracownika lub mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Zgodnie zaś z art. 48 ust. 2 tej ustawy pracownik Państwowej Inspekcji Pracy nie może podejmować zajęć zarobkowych bez uprzedniej zgody Głównego Inspektora Pracy. Zasady uzyskiwania zgody na podjęcie zajęć zarobkowych określono zarządzeniem nr 17/2007 Głównego Inspektora Pracy z dnia 22.11.2007 r. w sprawie podejmowania zajęć zarobkowych przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

W opinii Rzecznika szereg przepisów powyższego zarządzenia pozostaje w sprzeczności z zapisami ustawowymi. Wyeliminowanie wątpliwości powstających na tle przepisów zarządzenia przyczyni się do ograniczenia pola konfliktów pracowniczych przy podejmowaniu zajęć zarobkowych. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: