Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze z dnia 2008-04-18.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/587288/08/III/814 RZ
Data sprawy:
2008-04-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze.

Zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. Ogłoszenie o naborze umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której prowadzony jest nabór.

Ustawa o pracownikach samorządowych przyjmując konkurs jako metodę obsadzania wolnych stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych, powinna zapewnić obywatelom równy dostęp do służby publicznej (art. 60 Konstytucji). Przepis art. 3d ust. 1 ustawy przewiduje, że informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata. W tej sytuacji powstają wątpliwości, czy osoba, która w wyniku przeprowadzonego naboru nie została zatrudniona w urzędzie, posiada środki prawne umożliwiające kontrolę tego, czy nabór odbył się z zachowaniem reguł określonych w art. 60 Konstytucji.

Podstawowym celem tego przepisu jest zapewnienie równości szans dla osób podejmujących starania o pełnienie funkcji w służbie publicznej. Przepis ten nakłada na ustawodawcę wymogi dotyczące ustanowienia regulacji materialnoprawnych określających przejrzyste kryteria selekcji kandydatów i obsadzania poszczególnych stanowisk w służbie publicznej, oraz stosowania odpowiednich gwarancji proceduralnych zapewniających weryfikowalność decyzji w sprawie naboru do służby. Brak odpowiednich procedur kontrolnych i odwoławczych stanowić może istotną przeszkodę w stosowaniu przyjętych reguł, a tym samym naruszać będzie konstytucyjny wymóg traktowania starających się o dostęp do służby na jednakowych zasadach. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: