Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości zaskarżenia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS dotyczącego wydania skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej z dnia 2008-04-16.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/577426/07/XX/302.4 RZ
Data sprawy:
2008-04-16
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości zaskarżenia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS dotyczącego wydania skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej.

Na podstawie otrzymanej skargi Rzecznik zwrócił się o rozważenie podjęcia inicjatywy prawodawczej w celu zmiany przepisów w ten sposób, aby lekarz orzecznik ZUS nie był jedyną i ostateczną instancją w sprawach o rehabilitację leczniczą.

W świetle art. 69 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, skierowanie na rehabilitację leczniczą ubezpieczonego stanowi jedną z form działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prewencji rentowej. Celem prowadzenia rehabilitacji leczniczej jest przywrócenie zdolności do pracy i ograniczenie w ten sposób sytuacji społecznie niepożądanej, związanej z przejściowym korzystaniem z rent z tytułu niezdolności do pracy w przypadkach ubezpieczonych, którzy rokują że po rehabilitacji będą zdolni do pracy. Przepisy ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz aktów wykonawczych określają w jakich sytuacjach przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej od orzeczenia lekarza orzecznika. Nie wymieniono jednak wśród nich rehabilitacji leczniczej.

Rozstrzygnięcie w kwestii rehabilitacji leczniczej nie wymaga wydania decyzji przez organ ubezpieczeniowy. Stąd też sprawy związane ze skierowaniem na rehabilitację leczniczą w ramach działań prewencji nie tylko nie podlegają zaskarżeniu, ale także kontroli sądowej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: