Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad finansowania leczenia za granicą z dnia 2008-04-30.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/587872/08/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2008-04-30
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zasad finansowania leczenia za granicą.

Ze skarg wpływających do Rzecznika wynika, że NFZ odmawia pokrycia kosztów leczenia zagranicznego w USA, powołując się na procedury uniemożliwiające dokonywanie wpłat zaliczkowych, których wymaga zagraniczna placówka medyczna.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Prezes NFZ może skierować wnioskodawcę do przeprowadzenia poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych, których nie przeprowadza się w kraju, kierując się niezbędnością udzielenia świadczenia w celu ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia wnioskodawcy. Wnioskodawca może otrzymać zgodę na pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń w państwie niebędącym państwem członkowskim UE/EFTA lub do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia. Koszty leczenia, badań lub transportu są finansowane z budżetu państwa. Minister Zdrowia został upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia, m.in. trybu pokrywania tych kosztów, mając na względzie dobro wnioskodawcy oraz zasadność i skuteczność leczenia lub badania poza granicami kraju, a także gospodarność i celowość wydatkowania środków publicznych.

Stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu, oddział NFZ pokrywa koszty leczenia lub badań diagnostycznych niewykonywanych w kraju, a uzyskanych w innym państwie niż państwo członkowskie UE/EFTA, na podstawie faktury wystawionej przez zagraniczną placówkę opieki medycznej. Rozporządzenie nie przewiduje regulowania należności za leczenie w formie zaliczkowej, wymaganej przez zagraniczną placówkę medyczną. Rzecznik zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie oraz przekazanie informacji o przewidywanych zmianach legislacyjnych w tym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: