Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie upoważnień ustawowych do wydania rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 2.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 2008-05-13.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/588414/08/III/814 RZ
Data sprawy:
2008-05-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie upoważnień ustawowych do wydania rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 2.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych.

Do Rzecznika zwrócił się Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" z prośbą o zbadanie poprawności legislacyjnej upoważnień do wydania aktów wykonawczych zamieszczonych w art. 3 ust. 5 i 6, art. 20 ust. 2 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych oraz wydanych na ich podstawie: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. W ocenie wnioskodawcy treść upoważnień wskazuje, że zagadnienia uregulowane w odrębnych rozporządzeniach powinny być ujęte kompleksowo w jednym akcie wykonawczym. Ponadto zdaniem wnioskodawcy przyjęte przez Radę Ministrów rozwiązanie budzi zastrzeżenia co do zgodności z niektórymi przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (§ 71 oraz § 119).

Przy okazji badania przedmiotowej sprawy Rzecznik powziął wątpliwość co do zgodności wskazanych wyżej upoważnień ustawowych z art. 92 ust. 1 Konstytucji, który nakłada na ustawodawcę obowiązek określenia w upoważnieniu nie tylko organu właściwego do wydania rozporządzenia i zakresu spraw przekazanych do uregulowania, ale również wytycznych dotyczących treści aktu. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: