Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich i psychologicznych przez pracowników ochrony (sygn. akt U 5/08) z dnia 2008-05-16.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/579010/08/IX/912 RZ
Data sprawy:
2008-05-16
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) OCHRONY PRAW ŻOŁNIERZY, FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB PUBLICZNYCH I CUDZOZIEM.
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich i psychologicznych przez pracowników ochrony (sygn. akt U 5/08).

Do Rzecznika wpłynęła zbiorowa skarga pracowników ochrony dotycząca podejmowanych przez nich od kilku lat bezskutecznych starań o zmianę przepisu nakładającego na nich, a nie na pracodawcę, obowiązek pokrycia kosztów okresowych badań lekarskich i psychologicznych. Po zbadaniu sprawy Rzecznik uznał, iż zachodzą przesłanki uzasadniające poddanie obowiązującej w tym zakresie regulacji prawnej kontroli przez Trybunał Konstytucyjny. W ocenie Rzecznika zaskarżona norma prawna § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej została wydana z przekroczeniem granic upoważnienia ustawowego zawartego w art. 34 ustawy o ochronie osób i mienia. Sposób korzystania przez ministra z kompetencji normodawczej doprowadził do tego, że kwestionowany przepis rozporządzenia w sposób samodzielny, bez jakichkolwiek wskazówek zawartych w ustawie, określa materię rozłożenia ciężaru kosztów przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych pomiędzy pracowników i pracodawcę. Stąd też jest również niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Pozostaje także w sprzeczności z art. 229 § 6 Kodeksu pracy, gdyż wbrew regule ustawowej zamiast kosztami badań lekarskich obciążać wyłącznie pracodawców nakłada ten obowiązek na pracowników ochrony osób i mienia. Nie spełnia także warunku formalnego związanego z realizacją prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ponieważ obowiązki pracodawcy powinny być w tym zakresie regulowane na podstawie poziomie ustawy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-10-22
Opis odpowiedzi:stanowisko Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2008 r.
stanowisko Prokuratora Generalnego z dnia 3 września 2008 r.
Wniosek oddalony (wyrok z dnia 16.09.2008 r., sygn. akt U 5/08).