Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Najwyższego w sprawie dopuszczalności ukarania osoby pozbawionej wolności, w tym także tymczasowo aresztowanej, karą pozbawienia wolności do czternastu dni z dnia 2008-05-21.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/572863/07/XVIII/209.1 RZ
Data sprawy:
2008-05-21
Rodzaj sprawy:
pytanie prawne do Sądu Najwyższego (PP)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Najwyższego w sprawie dopuszczalności ukarania osoby pozbawionej wolności, w tym także tymczasowo aresztowanej, karą pozbawienia wolności do czternastu dni.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, "w razie naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie, sąd może ukarać winnego karą porządkową grzywny w wysokości do 10.000 złotych lub karą pozbawienia wolności do 14 dni; osobie pozbawionej wolności, w tym także tymczasowo aresztowanej, można wymierzyć karę przewidzianą w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności albo w przepisach o wykonywaniu tymczasowego aresztowania." Przepisy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności oraz przepisy o wykonywaniu tymczasowego aresztowania nie przewidują kary pozbawienia wolności. W orzecznictwie sądów okręgowych ujawniły się jednak zasadnicze rozbieżności w zakresie interpretacji przepisu art. 49 § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Rzecznik zwrócił się zatem o podjęcie uchwały wyjaśniającej te rozbieżności.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-10-30
Opis odpowiedzi:

Wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 30.10.2008 r., sygn. akt I KZP 17/08). Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę: Osobie pozbawionej wolności, w tym także tymczasowo aresztowanej, która dopuszcza się czynu określonego w art. 49 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, można wymierzyć wyłącznie karę dyscyplinarną przewidzianą w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności albo w przepisach o wykonywaniu tymczasowego aresztowania (art. 143 § 1 oraz art. 222 § 2 k.k.w.).