Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nieodpłatnego przekazywania przez Agencję Nieruchomości Rolnych gruntów pod zalesienie dla bezrobotnych byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych z dnia 2008-05-21.

Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/574342/07/IV/408 RZ
Data sprawy:
2008-05-21
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nieodpłatnego przekazywania przez Agencję Nieruchomości Rolnych gruntów pod zalesienie dla bezrobotnych byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych.

Do Rzecznika wpływają skargi osób, które pragną skorzystać z jednego z instrumentów przewidzianych przez prawo krajowe dla wspierania rozwoju obszarów wiejskich z funduszy europejskich. Osoby te są informowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych, że brak jest podstawy ustawowej dla przydzielania pomocy na rzecz byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych, polegającej na przekazywaniu gruntów pod zalesienie.

Obecnie realizowany jest program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie ustawy z dnia 7.03.2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zdaniem Agencji brak jest podstaw do przyznawania pomocy na podstawie programu rozwoju obszarów wiejskich realizowanego w latach 2004-2006 r. na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Rzecznik zauważył, że pomoc przewidziana przez ustawę z dnia 28.11.2003 r. przyznawana jest do dnia 30.06.2008 r., tak więc nie można uznać, że program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006 jest ostatecznie zakończony. Jednocześnie Rzecznik postuluje zmianę art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa tak, aby uwzględniał realizowany od co najmniej roku program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Pozwoliłoby to na kontynuację programu zalesiania gruntów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: