Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji przez PFRON składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą z dnia 2008-06-12.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/588816/08/III/816.3 RZ
Data sprawy:
2008-06-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji przez PFRON składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.

Z dniem 1 stycznia 2008 r., na mocy przepisów nowelizujących ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wprowadzono nowe zasady udzielania pomocy państwowej dla niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą polegające na refundacji przez PFRON składek na ubezpieczenie społeczne. Szczegółowy tryb postępowania w tej kwestii określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych.

Zmiana dotychczas obowiązujących zasad przyznawania niepełnosprawnym pomocy państwowej, jak i problemy z przygotowywaniem wniosków o tę pomoc spowodowały, iż do Rzecznika zaczęły napływać skargi od osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą. Skarżący przede wszystkim zwracają uwagę na to, że z ustalonego trybu udzielania refundacji wynika obowiązek wypełnienia obszernej i skomplikowanej dokumentacji. Powoduje to liczne pomyłki i nieścisłości, do których korekty PFRON zobowiązuje zainteresowanych. Proces dokumentowania uprawnienia do refundacji przeciąga się w czasie do tego stopnia, że liczna grupa niepełnosprawnych nie otrzymała dotychczas refundacji od początku roku kalendarzowego.

Rzecznik zwrócił się o przeanalizowanie problemu, a przede wszystkim pilne podjęcie działań zmierzających do maksymalnego uproszczenia dokumentacji wymaganej do uzyskania przez osoby niepełnosprawne refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: