Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu dotyczącego wskaźników zmian cen nieruchomości (sygn.akt K 23/08) z dnia 2008-07-14.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/555284/07/IV/406.5 RZ
Data sprawy:
2008-07-14
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu dotyczącego wskaźników zmian cen nieruchomości (sygn.akt K 23/08).

Kwestionowany przez Rzecznika art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze obwieszczeń, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". W ocenie Rzecznika przepis ten jest niezgodny z wyrażoną w art. 2 Konstytucji zasadą demokratycznego państwa prawnego w zakresie, w jakim wprowadza ona regułę poprawnej legislacji, a także zasadą zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Od daty wejścia w życie wymienionej ustawy, czyli od 1 stycznia 1998 r., wskaźniki zmian cen nieruchomości nie zostały ogłoszone przez Prezesa GUS. Wskutek licznych skarg do Rzecznika, problematyka ta była przedmiotem kilku wystąpień do Prezesa GUS oraz do Ministra Infrastruktury. Na podstawie zgromadzonej dokumentacji wynika jednoznacznie, iż wskaźniki zmian cen nieruchomości nie są mierzalną kategorią statystyczną, a zatem wykonanie obowiązku określonego w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie jest możliwe. Stanowisko Ministra Infrastruktury, opowiadającego się za pozostawieniem omawianego przepisu z uwagi na lukę prawną, jaka może powstać ze względu na odwołanie do wskaźników zmian cen nieruchomości w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w innych ustawach, nie może być aprobowane, bowiem art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie funkcjonuje w obrocie prawnym. Skoro nie można obliczyć wskaźników zmian cen nieruchomości, to obowiązkiem ustawodawcy jest naprawienie błędu legislacyjnego. Konieczna jest zatem zmiana upoważnienia ustawowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: