Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 lat z dnia 2008-07-10.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/571564/07/III/804 RZ
Data sprawy:
2008-07-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 lat.

Z przygotowywanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programów ("Program 45/50 PLUS" i "Solidarność pokoleń - Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+") wynika, że wyjątkowo niekorzystnie przedstawia się na rynku pracy sytuacja osób w wieku powyżej 50 lat, w szczególności kobiet. Niepokojąco duża część osób z przedziału wiekowego 50-65 jest zawodowo nieaktywna. Tymczasem w orzecznictwie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego coraz częściej prezentowany jest pogląd, że osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury stanowi wystarczającą i samoistną przyczynę wypowiedzenia pracownikowi, szczególnie zaś pracownicy, stosunku pracy. Taka linia orzecznicza sankcjonuje, a w pewnych okolicznościach może nawet zachęcać pracodawców do eliminowania z zatrudnienia osób w wieku emerytalnym. Zestawiając informacje o działaniach Rady Ministrów mających na celu aktywizowanie zawodowe osób w wieku powyżej 50 lat, z kształtującą się linią orzeczniczą, nie sposób nie zauważyć powstałego dysonansu. Dlatego też, mając na uwadze potrzebę zachowania równowagi działań w prawidłowym kształtowaniu rynku pracy, Rzecznik zwrócił się o rozważenie wprowadzenia do Kodeksu pracy przepisu, z którego wynikałoby, iż osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie przez pracownika prawa do emerytury nie powinno stanowić jedynej i wystarczającej przyczyny rozwiązania z nim stosunku pracy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: