Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 2008-07-25.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/526299/06/III/302.3 RZ
Data sprawy:
2008-07-25
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W wyroku z dnia 24 czerwca br. w sprawie SK 16/06 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, rozumiany w taki sposób, że w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się wypłacanych pracownikowi - w okresie przyjętym do jej ustalenia - składników wynagrodzenia, od których pracownik ten uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby albo zasiłku chorobowego, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że stan prawny ukształtowany w wyniku niniejszego orzeczenia uznać należy za jasny. Za konieczną należy jednak uznać interwencję ustawodawcy, bowiem tak istotna z punktu widzenia ogółu obywateli kwestia powinna być jasno i jednoznacznie uregulowana i nie może zostać pozostawiona wyłącznie judykaturze. Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2008 r. i z tym dniem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego weszło w życie. Skutkiem tego wyroku jest wynikająca z art. 190 ust. 4 Konstytucji możliwość wznowienia postępowań w sprawach, w których sądy orzekły opierając się na niekonstytucyjnym rozumieniu art. 41 ustawy zasiłkowej. W ocenie Rzecznika niezbędne jest rozpoznanie, czy konieczne jest podjęcie działań umożliwiających pracodawcom i organom rentowym prawidłowe zrealizowanie tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska wobec przedstawionych problemów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: